31.10.2013 Tarihine Kadar Başvurulması Şartıyla Trafik Para Cezalarında Taksit İmkanı

    6495 sayılı Kanun, 31.12.2010 tarihinden önce kesilen ve ödenmeyen trafik para cezalarına yönelik olarak 3 taksit imkanı getirmiş olup son başvuru süresi

 31.10.2013’dür.

Konu ile ilgili bazı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Bu Kanun kapsamındaki amme alacakları nelerdir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na göre;

-Emniyet veya jandarma birimlerince 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce düzenlenen,

-Cumhuriyet Savcılıkları veya Mahkemelerce 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen,

02.08.2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezalarını kapsamaktadır.

Dava açılmış cezalar için başvuru yapılabilecek midir?

Evet. Kanundan yararlanmak amacıyla dava açan mükelleflerin davadan vazgeçmeleri halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir. 02.08.2013 tarihinden sonra tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacak ve bu kararlar ile idare lehine/aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekalet ücreti bulunması halinde bu tutarlar idareden/borçludan talep edilemeyecektir.

Bu Kanun’dan yararlanabilecek olanlar kimlerdir?

Yukarıda belirtilen türlerde idari para cezaları borcu olan mükellefler ile daha önce taksitlendirmiş olmakla birlikte söz konusu borçların taksitlerini ödeyemeyen mükelleflerimiz yararlanabileceklerdir.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller ile iflas halinde olan mükellefler için başvurular kim tarafından yapılacaktır?

Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküllerin başvuruları ise bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Aynı şekilde, iflas halinde olan mükelleflerin başvurularının iflas idaresi tarafından yapılması gerekmektedir.

Ödeme süreleri ne zamandır?

Ödenmesi gereken tutarın hesaplanması sonucunda bulunan tutarın üç eşit taksit halinde Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca borçlular yapılandırılan alacak tutarını peşin olarak da ödeyebileceklerdir.

6495 sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyen borçlular ne zamana kadar başvuru yapabileceklerdir?

Anılan Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların 31.10.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yukarıda belirtildiği şekilde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu idari para cezalarına yönelik olarak ellerinde 31.12.2010 öncesi tutanak bulunan mükelleflerimizin Kanun’dan yararlanma şartı nedir?

Ellerinde 31.12.2010 tarih öncesi tutanakları bulunan mükelleflerimiz ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olan idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz ederek başvuruda bulunabileceklerdir.

6495 sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyen borçlular nereye başvuruda bulunacaklardır?

1-    Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden;

 “6111 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve/ veya Kredi Kartı ile Ödeme İşlemleri” menüsüne girilecek çıkan ekranda;

      1-İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodum ile giriş yapıp 6111 Sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmak ve/veya yapılandırılmış borçlarımı kredi kartı ile ödemek istiyorum.

      2-T.C. Kimlik Numaram ve diğer kimlik bilgilerim ile giriş yapıp 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış borçlarımı kredi kartı ile ödemek istiyorum.

    3-Motorlu taşıtımın plaka ve tescil tarihi bilgileri ile giriş yapıp taşıtıma ait 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış borçlarımı kredi kartı ile ödemek istiyorum,

 menülerinden biri seçilecektir. 

İstenen bilgiler girildikten sonra ekrana gelen menüden “Başvuru Yap” seçilecek ve ekrandaki bilgiler doldurulduktan sonra “TAMAM” butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.

2-    Bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine bizzat başvurarak, (Tekirdağ İlinde; Merkez İlçede Namık Kemal Vergi Dairesi Müdürlüğüne,Çorlu, Çerkezköy,Hayrabolu,Malkara,Muratlı İlçelerinde İlçe Vergi Dairesi Müdürlüklerine, M.Ereğlisi,Saray,Şarköy İlçelerinde İlçe Malmüdürlüklerine başvuruda bulunulacaktır)

Tekirdağ ilinde bulunan vergi dairelerine söz konusu borcu olup Tekirdağ dışında bulunan mükellefler nereye başvuracaklardır?

Tekirdağ iline bağlı vergi dairelerine bu şekilde borçlu olan mükellefler öncelikle internet üzerinden (yukarıda belirtildiği şekilde)  başvuru yapabilecekleri gibi bulundukları il/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuruda bulunabileceklerdir.

Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerimiz her bir vergi dairesine ayrı ayrı mı başvuracaklardır?

Evet. Kapsama giren idari para cezalarından birden fazla vergi dairesine borcu olan borçluların her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

6495 sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyen borçlular hangi formlar ile ilgili vergi dairelerine başvuracaklardır?

-Ek-1 formu kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları için, 

-Ek-2 formu ise (kesinleşmemiş) dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için kullanılacaktır.

Ödeme planı nerden ve nasıl alınacaktır?

- Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi üzerinden (yukarıda belirtildiği şekilde) başvuruda bulunan mükelleflere ödeme planını e-posta (mail) olarak istemeleri halinde e-posta olarak gönderilecektir.

-İlgili vergi dairesine bizzat başvuruda bulunanlar anılan vergi dairesinden ödeme planlarını elden teslim alacaklardır.

- Bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuru yapan mükellefler için ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden teslim edilecektir.

Ödenecek tutar ne şekilde hesaplanacaktır?

6111 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre alacakların yapılandırılması sonucu bulunan tutarın, (1,05) katsayısı ile çarpılması sonucu ödenecek tutar bulunacaktır. Gecikme faizi yerine hesaplanacak Tefe/Üfe tutarı tahsil edilecektir.

Örnek: 26/2/2010 vadeli, 1.321,00 TL tutarlı trafik idari para cezası için 6495 sayılı Kanunda belirtilen şartların oluşması halinde ödenecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

6495 Sayılı Kanundan Yararlanılmaması Halinde Ödenecek Tutar:

1.321,00 TL (İdari Para Cezası) + 2.642,00 TL (% 200 Oranında Gecikme Faizi) = 3.963 TL

6495 Sayılı Kanundan Yararlanılması Halinde Ödenecek Tutar:

1.321,00 TL (İdari Para Cezası) + 136,99 TL (Tefe/Üfe Tutarı) + 72,90 TL Katsayı Tutarı (1,05) = 1.530,89 TL (Söz konusu bu tutar 3 taksit halinde ödenebilecektir.)

Tahsilinden Vazgeçilen Tutar: 2.642 TL (% 200 Oranında Gecikme Faizi)

Ödeme emri davası devam eden idari para cezaları için Kanun’dan yararlanmak isteyen mükelleflerden haksız çıkma zammı tahsil edilecek midir?

6495 sayılı Kanun’dan yararlanma şartlarından biri de açılan davalardan vazgeçilmesi olduğundan Kanun’dan yararlanmak üzere davalarından vazgeçen borçlulardan 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince %10 oranındaki haksız çıkma zammı talep edilmeyecektir.

Taksitlerin ödeme süreleri içerisinde ödenmemesi halinde nasıl işlem yapılacaktır?

Yapılandırılan alacağa ilişkin taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmemesi halinde, 6111 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesi hükümleri bu taksitler için de uygulanacak ve bu taksitler son taksiti izleyen ayın sonuna kadar (30 Nisan 2014) geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Yapılandırılan alacaklarla ilgili ödemeler nereden yapılacaktır?

- Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla,

-Vergi dairelerinden,

-Bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür.